elektrik-elektronik mühendisliği

      

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Laboratuvarları

Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Tasarım Laboratuvarı - BETA

Bogaziçi Üniversitesi Elektronik Tasarım ve Araştırma Laboratuvarının araştırma konuları arasında analog ve sayısal devreler için tasarım otomasyon sistemleri, güç farkındalıklı tasarım metodolojileri, analog-sayısal çevirici devreleri, sigma-delta analog-sayısal çeviriciler, konuşma işleme devreleri, gömülü sistemler ve karışık işaretli endüstri amaçlı tasarımlar yer almaktadır.

Mikro Nano Ölçüm ve Belirleme Laboratuvarı - MNL

Mikro Nano Tanımlama Laboratuvarı’nda (MNL), nanomekanik (NEMS), mikro-elektromekanik (MEMS), mikro-optomekanik sistemler (MOEMS) ile mikroelektronik devrelerin tasarımı, modellenmesi ve deneysel olarak tanımlanması ile uğraşılmaktadır. Laboratuvarı tasarım yetenekleri arasında, sonlu-eleman temelli fiziksel modelleme, eşdeğer sistem modellemesi, entegre devre tasarımı ve birleştirilmiş eleman mekanik modelleme yer almaktadır. MNL’deki deneysel tanımlama çalışmaları, titreşim-genlik ölçümü, mikro-sistemlerin dinamik olarak tanımlanması, yüksek frekanstaki dağıtılmış parametrelerin modellenmesi gibi konular üzerine odaklanmıştır.

Mekatronik Laboratuvarı

Mekatronik Laboratuvarı, Mekatronik, elektronik ve makine mühendisliklerinin endüstriyel ürünlerin tasarımı ve üretilmesi aşamalarında bilgisayar ile zeki kontrol sistemlerinin ortak kullanılmasından oluşan sinerjik bir bileşimidir. Boğaziçi Üniversitesi UNESCO Mekatronik Kürsüsü zeki sistemler ve mekatronik alanlarında yeni metodolojiler üzerine yoğunlaşmıştır. Araştırmalar, özellikle doğrusal olmayan sistemler ve robotik alanlarında teorik ve pratik uygulamaları içerir. Robot kolları (2 serbestlik dereceli SCARA, 5 serbestlik dereceli CRS/Quanser ve ters sarkaç, elektromekanik sistem (ABS) ve esnek üretim bandı (MPS 500) laboratuvarda sahip olunan bazı pratik uygulamalardır.

Dinamik sistemler Laboratuvarı - DSLab

Dinamik Sistemler Laboratuvarı, dinamik sistemleri modellemek, benzetimlemek, analiz etmek, incelemek ve dinamik sistemler için kontrol yöntemleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu dinamik sistemler mekanik sistemlerden biyolojik sistemlere, bilişsel sistemlerden ekonomik sistemlere kadar uzanmaktadır. Disiplinler arası yapısından dolayı DS laboratuvarı deşiğik bölümler ve farklı disiplinlerdeki enstitüler ile birlikte çalışmaktadır.

Akıllı Sistemler Laboratuvarı – ISL

"Akıllı/Programlanabilir Sistemler Laboratuvarı" Türkiye Durum Planlama Ajansının büyük finansal desteği ile 1997’de kurulmuştur. O zamandan beri, B.Ü., TÜBİTAK ve çeşitli Türk sanayi şirketleri tarafından da desteklenmektedir. Laboratuvar otomatik kontrolden (automated inspection) robotbilimine kadar geniş bir uygulama spektrumunu içeren otomatik sistemlerin tasarlanması ve gerçeklenmesini amaçlamaktadır. Yürütülmekte olan projeler dikkatli (attentive) görme, mobil robot prototiplerinin tasarımı ve geliştirilmesi, özerk robotlar, otomatik kontrolden (automated inspection), uzaktan işlem (teleişlem), algısal ve motor sürücü sistemler ve bilişimsel biyoloji konuları içermektedir.

Şebekelenmiş & Gömülü Kontrol Sistemleri Laboratuvarı

Şebekelenmiş & Gömülü Kontrol Sistemleri Laboratuvarı öncelikli olarak matematiksel sistem teorisi, şebekelenmiş kontrol sistemleri, kablosuz öz kaynak ayırma ve otomotive kontrol gibi disiplinler arası konular üzerinde araştırmalar yapmaktadır. Uygulama alanları arasında robotbilim, iletişim ağları, algılayıcı /eyleyici ağlar ve otomotive bulunmaktadır. Ayrıca laboratuvar içerisinde RoboCup Küçük-Boyut liginde şampiyonluk için mücadele edecek olan robot takımını geliştirmek için sınama ortamı kurulmuştur.

Kablosuz İletişim Laboratuvarı - WCL 

Boğaziçi Üniversitesi Telsiz İletişim Laboratuvarı (WCL) 2005 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Projeleri Fonu ve TÜBİTAK’tan alınan desteklerle kurulmuştur. WCL halen bu iki kuruluş ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından finanse edilmektedir. WCL bünyesinde üç tam zamanlı öğretim üyesi, üç doktora ve üç yüksek lisans öğrencisi yüksek hızlı telsiz/gezgin/uydu iletişimi üzerine araştırmalar yürütmektedir. WCL aynı zamanda VLSI Tasarım Laboratuvarı (BETA), Bilgisayar Ağı Araştırma Laboratuvarı (NETLAB) ve Uydu İletişimi Araştırma Laboratuvarı (SATLAB) ile işbirliği içinde olup, ortak projelerde yer almaktadır.

Konuşma İşleme Grubu - BUSIM / SPG

Boğaziçi Üniversitesi konuşma işleme grubu, 1998 yılında Dr. Arslan’ın Entropic Research’ten (daha sonra Microsoft bünyesine katılmıştır) bölüme katılmasıyla kuruldu. 2005 yılında Dr. Murat Saraçlar, AT&T Labs Research’ten gruba katıldı. Şu anda 6 doktora ve 2 yüksek lisans öğrencisi, konuşma işleme araştırmalarında aktif olarak görev almaktadır. Ana başlıklar arasında geniş sözlük hazneli sürekli konuşma tanıma, ses çevrimi, 3D ses-görüntü sentezi, ses sentezi, ses terapisi ve konuşmacı tanımlama sayılabilir. Şimdiye dek 2 doktora tezi ve 17 yüksek lisans tezi grup üyeleri tarafından tamamlanmıştır. 

Boğaziçi Üniversitesi Sinyal ve İmge İşleme Laboratuvarı - BUSIM

Boğaziçi Üniversitesi Sinyal ve İmge İşeme (BUSIM) laboratuvarı, en üretken çok-disiplinli araştırma ortamlarından biridir. Araştırma alanı kapsamında imge işleme, sinyal işleme, video, kodlama, bilgisayarlı görü; iletişim, güvenlik ve biyometri için sinyal işleme kuramları ve uygulamaları bulunmaktadır. Kurulduğu 1993 yılından itibaren yirmiden fazla doktora ve yüze yakın yüksek lisans mezunu veren BUSIM, pek çok konuk araştırmacı ile kalabalık ulusal ve uluslar arası projelere ev sahipliği yapmıştır.

Hacimsel Analiz ve Görselleştirme Laboratuvarı - BUSIM/VAVlab

Hacimsel Analiz ve Görselleştirme Grubu, hacimsel skalar alanlardan vektör/tensör alanlarına ve videoya uzanan bir alanda 3B veri analizi ve görselleştirme üzerine araştırmalar yürütmektedir. Uygulama alanları multimedyadan tıbba uzanır ve tıbbi karar destek sistemleri, tıpta sanal gerçeklik, video iyileştirme, stereo video gibi konuları içerir. VAVlab projeleri, Türkiye ve yurt dışından akademik ortaklarla beraber yürütülmektedir.

Akciğer Akustiği Laboratuvarı - LAL

Akciğer Akustiği Laboratuvarı (Lung Acoustics Laboratory), bir çok farklı disiplinden araştırıcının bir araya gelip çalıştığı bir ortamdır. LAL’de yürütülen araştırmalar, nihai hedef olan “akıllı stetoskop”a yönelik olarak solunum sesi elde etme ve tanı koyma için donanım geliştirilmesi ve elde edilen seslerin işlenmesi için yordamlar geliştirilmesi olarak özetlenebilir. LAL’de yürütülmekte olan çalışmalar arasında solunum seslerinin sayısal işaret işleme donanımı ile gerçek zamanda işlenmesi, solunum seslerinin çoklu çözünürlüklü analizi, solunum seslerinin çok kanallı elde edilmesi için sistem geliştirme, hava akışı-solunum sesi arasındaki ilişkinin modellenmesi, akciğerler içindeki ses iletim mekanizmasının modellenmesi ve hastalıklara özgü ek seslerin kaynak yer tespiti vardır.

Boğaziçi Üniversitesi Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler Laboratuvarı - BUMEMS

Laboratuvarın amacı Mikro-Elektro-Mekanik sistemler (MEMS), devreler, MEMS-devre bütünletme ve polimer mikro-üretimi üzerinde araştırma yapmaktır. Temel olarak, polimer mikro-üretim ve uygulamaları üzerine odaklanmaktadır. Bu uygulamalar, polimer elektronik, polimer ışık yayan diyot, dokunmalı saydam çekici, çeşitli polimer sensörlerle ve eyleyicilerle (nispeten daha ucuz ve kolay üretim yöntem ve araç gereçleri gerektirdiğinden) tümleşik mikro-sistemleri kapsamaktadır.

Telsiz İletişim Laboratuvarı

Boğaziçi Üniversitesi Telsiz İletişim Laboratuvarı (WCL)  2005 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Projeleri Fonu ve TÜBİTAK’tan alınan desteklerle kurulmuştur. WCL halen bu iki kuruluş ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından finanse edilmektedir. WCL bünyesinde üç tam zamanlı öğretim üyesi, üç doktora ve üç yüksek lisans öğrencisi yüksek hızlı telsiz/gezgin/uydu iletişimi üzerine araştırmalar yürütmektedir. WCL aynı zamanda VLSI Tasarım Laboratuvarı (BETA), Bilgisayar Ağı Araştırma Laboratuvarı (NETLAB) ve Uydu İletişimi Araştırma Laboratuvarı (SATLAB) ile işbirliği içinde olup, ortak projelerde yer almaktadır. 

BIOAFM/MicroSystems Laboratuvarı

Özellikle biyomedikal uygulamalara yönelik mikro/nanosistemlerin geliştirilmesi, atomik kuvvet mikroskobu uygulamaları, tek-molekül ve tek-hücre ölçümleri, biyosensör geliştirilmesi. Laboratuvar faaliyetleri hem yeni-nesil sensör ve ölçüm teknolojilerinin geliştirilmesi, hem de mevcut teknolojilerin uygulamaları alanlarında devam etmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi ve İletişim Kontrol Laboratuvarı - BUICS

Saldırı Tespit Sistemleri ve Güvenlik Duvarlarının Gerçeklemesi ve Uygulamaları, Kriptolama ve Kuantum Kriptolama, Güvenlik Değerlendirmesi (Security Assesment), BS 17799 British Standards ile İlgili Çalışmalar, GSM Güvenlik Modelinin Zayıflıklarının Tespiti ve Güvenlik Algoritmalarının (A5/1, A5/2) Çözülmesi, Ağ Trafiğinin İzlenmesi ve Performans Değerlendirmesi, GSM Trafiğinin İzlenmesi, Telsiz Sistemlerin İzlenmesi, Mobil İletişim Sistemler, Veri Tabanı Uygulamaları (Oracle 9i, 10g, gibi), Veri Madenciliği ve Raporlama Sistemleri, Yüksek Kapasiteli Veri Depolama Sistemleri ve Yönetimi

Ağ Erişimli ve Gömülü Kontrol Sistemleri Laboratuvarı – NECS

NECS, 2008 yılında gömülü kontrol sistem tasarımı ve gerçeklenmesi amacına yönelik olarak hizmete girmiştir. Matematiksel sistemler, telsiz özkaynak atama, otomotiv denetimi ve karmaşık ağ yapıları için dağıtık algoritma tasarımları üzerine çalışmaların yanında, laboratuvarda   Robocup küçük boy liginde turnuvalarında ülkemizi temsil eden robot takımı BRocks geliştirilmektedir. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eğitim Laboratuvarları

·         Otomatik Kontrol Laboratuvarı

·         Elektronik Laboratuvarı

·         Mikroişlemci Laboratuvarı

·         Mikrodalga ve Komünikasyon Laboratuvarı

·         Elektriksel Ölçüm ve Devreler Laboratuvarı