Eğitim Fakültesi

     

1982 yılında kurulan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 5 bölüm ve 9 lisans programından oluşmaktadır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı; Eğitim Bilimleri Bölümünün Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı; Temel Eğitim Bölümünün, Okulöncesi Öğretmenliği Programı; Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünün Fen Bilgisi, İlköğretim Matematik, Fizik, Kimya ve Matematik Öğretmenliği Programları ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün İngilizce Öğretmenliği Programları bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye’deki Eğitim Fakülteleri arasında, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında en yüksek puanlarla öğrenci alan fakültedir.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2509 lisans ve lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans öğrencisi yanında 165 lisansüstü öğrenci ile toplam 2674 öğrenciye, 51 tam zamanlı öğretim elemanı ve 20 araştırma görevlisi ile dünyanın en etkin kurumları düzeyinde eğitim vermeyi hedeflemektedir.  Fakülte, çağın gereklerine ayak uydurabilecek öğrencileri yetiştiren nitelikli öğretim üyelerinin oluşturduğu bir kadroya sahiptir. Tam zamanlı öğretim üyeleri doktora derecelerini Türkiye’nin ve dünyanın en saygın üniversitelerinde almıştır.

Lisans Eğitimi

Lisans programları temel olarak alan bilgisi, pedagoji, alan eğitimi ve genel kültür derslerinden oluşur. Her alanda ve her düzeyde kuram ve uygulamanın güncel tutulmasına ve birbirini pekiştirmesine özen gösterilir. Öğrenciler alan derslerini ilgili fakülteden alırlar.  Her programda yeterli sayıda seçmeli ders vardır. Bu sayede öğrenciler kendi ilgi ve yetilerine uygun bir eğitimden geçerler. Alanlarında etkin öğretmen, eğitimci ve psikolojik danışman yetiştirmek için geliştirilen bu özgün programlar, öğrencilerin bedensel, duygusal ve sosyal gereksinimlerinin çeşitliliğini göz önünde bulundurur. Bu nedenle Eğitim Fakültesi öğrencilerinin çeşitli öğrenci kulüpleri çatısı altında spor, sanat ve edebiyat etkinlikleri ile ilgilenmeleri desteklenir. Ayrıca, öğrencileri uluslararası değişim programlarına katılmaya özendirmek de fakültenin temel ilkelerinden biridir. Lisans programları çerçevesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Yan Dal Programı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı ile Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı arasında karşılıklı çift anadal programları bulunmaktadır.

Okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması ve alan çalışması dersleriyle lisans öğrencileri okullarda ve diğer eğitsel ortamlarda gözlem ve uygulama yaparak mezuniyet öncesinde Eğitim Fakültesinde edindikleri bilgi ve becerileri alanda kullanma fırsatı bulmaktadır. Ayrıca ‘Toplumsal Hizmet Uygulamaları’ dersleri kapsamında fakülte öğrencilerinin toplumsal konulara duyarlılık, farkındalık görev ve sorumluluk duygusu kazanmaları, kurum, kuruluş ve kişilerle iletişim, işbirliği ve dayanışma becerileri geliştirmeleri, toplumsal önderlik yetilerini ortaya koymaları ve geliştirdikleri projeleri yaşama aktarmaları sağlanmaktadır.

Lisansüstü Eğitim

Etkin düzeyde öğretmen, rehber danışman ve eğitim teknolojisi uzmanı yetiştirmek yanında, ülkemizde eğitim alanında, öğretmen ve rehber danışmanlara eğitim verecek akademisyenlerin yetiştirilmesi Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinin önceliğidir. Bu yaklaşımla, Eğitim Fakültesi bölümleri, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitüleri şemsiyeleri altında 2 tezsiz yüksek lisans programı (II. Öğretim),  7 yüksek lisans programı ile 4 doktora programını kendi kaynaklarıyla yürütmektedir (Tablo 1). Yüksek lisans programlarında 108, doktora programlarında 57 öğrenci eğitim görmektedir. Aşağıdaki tablo yüksek lisans ve doktora programlarını içermektedir. Lisansüstü aşamalarda ileri düzeyde kuramsal bilgilere ve uzmanlık düzeyinde uygulamalı araştırmalara ağırlık verilir. Eğitim Fakültesi bölümlerince yürütülen lisansüstü programlarda tıpkı lisans programlarındaki gibi adayların ilk tercihleri arasında yer almaktadır.

Eğitim Fakültesi Bölümlerinin Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Lisansüstü Programın Adı

Bağlı Bulunduğu Bölüm(ler)

Program Düzeyi

Sınıf Öğretmenliği

 

 

Yabancı Dil Öğretimi

 

Eğitim Teknolojisi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü,

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Temel Eğitim Bölümü

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim)

 

 

Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim)

 

Yüksek Lisans

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitim Bilimleri Bölümü

Yüksek Lisans

Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Bilimleri Bölümü

Yüksek Lisans

Yetişkin Eğitimi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Yüksek Lisans

Erken Çocukluk Eğitimi

Temel Eğitim Bölümü

Yüksek Lisans

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Yüksek Lisans ve Doktora

İngiliz Dili Eğitimi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Yüksek Lisans ve Doktora

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri Bölümü

Doktora

Öğrenme Bilimleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü,

Temel Eğitim Bölümü

Doktora

Mezunlarımız

Eğitim Fakültesi lisans programlarından mezun olanların bir kısmı devlet ve özel kuruluşlarda öğretmen, psikolojik danışman rehber, insan kaynakları uzmanı, teknoloji uzmanı ve yönetici olarak çalışmaktadır. Bunun yanı sıra mezunlarımızdan bazıları ise yurtiçi ve yurtdışı akademik kadrolarda yer almakta; yurtdışında akademik ortamlarda çalışmakta veya öğretmen olarak görev yapmaktadır. Yurtdışında görev yapanların büyük bir çoğunluğu ABD’dedir. Yurtdışındaki lisansüstü çalışmalarını burslu olarak sürdüren çok sayıda mezunumuz vardır. Ayrıca bilişim sektörü, insan kaynakları ve finans sektörü gibi farklı alanlarda çalışan ya da kendi işini kuran mezunlarımız da bulunmaktadır.

Araştırma 

Fakülte bünyesinde Kalkınma Bankası, TÜBİTAK, AB ve özel sektör tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri yürütülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ve çeşitli kurumlarda birçok araştırma projesi yapılmaktadır. Eğitim Fakültesi’ndeki öğretim üyeleri, alanları ile ilgili araştırmalar üretmekte ve bunları ulusal ve uluslararası yayın ve bilimsel toplantı ortamlarında bildiri olarak paylaşmaktadır.

Bölümlerdeki öğretim üyelerinin araştırmaları alanlarına göre çeşitlenmektedir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde, bilişsel araç olarak teknoloji, çoklu ortamlar ve eğitim, e-eğitim yönetim sistemleri, öğrenme kuramları ve eğitsel yazılım geliştirme, e-öğrenme uygulamaları, öğretim tasarımı, ağ tabanlı uygulamalar, bilgisayar destekli öğrenme işbirliği, bilgi inşası pedagojisi ve teknolojisi, bilgi ve bilmeye dair kişisel sanılar ve değişimleri; Eğitim Bilimleri Bölümünde, eğitimin sosyal temelleri, eğitim politikaları, eğitim yönetimi, karşılaştırmalı eğitim, program geliştirme, edim düzeylerini açıklamada durağan insan özellikleri yerine değişebilir insan özelliklerinin kullanımı ve etkisi, eğitimde ölçme ve değerlendirme, öğretmen eğitimi, yetişkin okur yazarlığı, yetişkin eğitimi, eğitimde din ve demokrasi, eğitimde cinsiyet ve kimlik, cezaevi eğitimi, akran rehberliği, engellilik ve kaynaştırma, barış eğitimi ve çatışma-çözme becerileri, çocuk istismarı ve ihmali, ebeveyn kabul-reddi, çocuklarda davranış bozuklukları, erken çocukluk edim değerlendirmesi ve müfredatı, aile değerlendirmesi ve danışmanlığı, üniversite danışmanlığı, danışmanlık değerleri, gençlerin sağlık davranışı, bilgisayar aracılığı ile danışmanlık, danışmanlıkta çok kültürlülük, psikolojik kuram ve toplumsal uygulamalar, meta psikoloji, eleştirel ve politik psikanaliz; Temel Eğitim Bölümünde, erken çocukluk dönemlerinde müdahale programları ve değerlendirme, çocuk gelişimi, yetiştirme ve eğitimi, çocuk gelişiminde ve eğitiminde oyunun yeri, okulöncesi dönemde uygulanan farklı programlar, okulöncesi ve ilköğretim yıllarında özel eğitim, okul öncesi kurumlarında nitelik ve değerlendirmesi, çocuk edebiyatı çalışmaları, anne babaların çocuk yetiştirme yöntemleri ve ev ortamının çocuk gelişimine etkileri, çocuklarda toplumsal cinsiyet ve cinsel gelişim, okul öncesi ve ilköğretim yıllarında okuma kazanımı, okumanın dilbilimsel ve bilişsel öğeleri fonolojik farkındalık; Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünde, ilköğretim öğretmen eğitimi, ilköğretimde eylem araştırmaları, fen öğretiminde bilimin doğası, bilgi anlayışları, bilimsel işlem becerileri ve eğitim yaklaşımları, proje tabanlı fen eğitimi, fen bilgisi ve matematik öğretiminde ölçme ve değerlendirme, matematik öğretiminde bilişsel ve duygusal etmenler, bilimsel eleştirel düşünme, fen ve matematik öğretiminde teknoloji kullanımı, görselleştirme, matematiksel düşünme, ölçek geliştirme, öğretim yöntemleri, problem çözme, program geliştirme, teknolojiye dayalı öğrenme, lise düzeyinde fen ve matematik öğretmen eğitimi, lise fen ve matematik öğretim programlarının geliştirilmesi ve uygulamaları, üstün yeteneklilerin özellikleri ve eğitimi, STEM (Fen Teknoloji Mühendislik Matematik) eğitimi ve uygulamaları; Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde, bilgisayar destekli yabancı dil öğrenimi, çift dillilik, çocuklara ikinci dil öğretimi, ikinci dil edinimi, İngilizce öğretimine yönelik ders malzemesi hazırlama ve geliştirme, yabancı dil öğretmen eğitimi, psikodilbilim, sinir dilbilim, toplum dilbilim, yabancı dil öğretim yöntemleri, yabancı dilde ölçme ve değerlendirme gibi konuları ele alan araştırmalar yapılmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 1976 yılından beri Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunan bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli bir dergidir. Dergide eğitimin farklı alanlarında yapılmış kuramsal ya da uygulamalı araştırmalar yayımlanmaktadır. Derginin editörü ve yayın kurulunun tümü Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri arasından belirlenmiştir. Derginin yazı dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Her yıl ilk sayı İngilizce, ikinci sayı ise Türkçe yayımlanmaktadır.