Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Vizyonu

Rehberlik ve psikolojik danışma alanında disiplinler arası bilimsel bilgi üretmede öncü rol almak; kuram ve araştırmayı bireylerin gelişim ve iyilik durumlarını destekleyici etik mesleki uygulamaya dönüştürmek; tüm varlıklara saygı temelinde toplumsal adalet ve barışa doğru değişimi teşvik etmek.

Misyonu

Bilim insanı-uygulamacı ortak çerçevesi içinde, bireylerin, çiftlerin, ailelerin, grupların, eğitim kuruluşları ve daha geniş toplulukların gelişimsel ve çeşitlilik gösteren gereksinimlerini tanımak ve değerlendirmek; araştırma yapmak ve yayımlamak, araştırma bulgularını bu gereksinimleri karşılayacak hizmetleri ilerletmek üzere hesap verebilir şekilde uygulamak; eğitimsel bilgi ve mesleki deneyimin paylaşılacağı ve yayılacağı yerel ve küresel ortamlar oluşturmak.

Bireylerin eleştirel, yaratıcı, teknolojik açıdan donanımlı ve sorumluluk taşıyan eylemler için girişimde bulunan içgörülü öğrenenler olmaya teşvik edildiği, farklılıklara değer veren, erişilebilir ve destekleyici öğrenme ortamları sunarak örnek oluşturmak. Sosyal adalet ve çevrebilimsel dizge yönelimleriyle uyumlu olarak, etik duruş ve psikolojik danışman kimliğinin gelişimi; alanın ilerlemesine adanmışlık; mesleki görüş alışverişi, işbirliği ve eylem araştırması yoluyla önderlik; çok-kültürlü yeterliklere dayalı toplumsal katılım yoluyla hak savunuculuğu; ve kapsayıcı toplumsal uygulamaları teşvik.

Eğitim Programları

Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültesine bağlı olarak bir alanda (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) lisans; Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak da, üç alanda (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Yetişkin Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretim,) yüksek lisans ve bir alanda (Yetişkin Eğitimi) doktora programları yürütmektedir.

Eğitim Bilimleri Bölümü ayrıca, Eğitim Fakültesinin diğer dört bölümünde (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Matematik ve Fen Bilimleri Alanları Eğitimi Bölümü, Temel Eğitim Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü) öğrenim gören öğrencilerine öğretmenlik formasyonu dersleri vermektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Lisans Eğitimi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programında okul çağındaki çocuklar ve gençler için rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirecek meslek insanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Lisans programındaki dersler üç ana grupta toplanmaktadır:

 • Kuramsal temel: Eğitim ve öğrenme psikolojisi, eğitimin sosyolojik ve yönetsel temelleri, rehberlik ve psikolojik danışmanın temelleri, kişilik kuramları, yaşam boyu-gelişim, grup dinamikleri, sınıf yönetimi, uyum bozuklukları, psikoeğitimsel konsültasyon vb. 
 • Yöntemsel temel: Bilimsel araştırma yöntemleri, istatistik, program geliştirme, ölçme ve değerlendirme vb.
 • Uygulama temeli: Danışmanlıkta bireyi tanıma ve değerlendirme teknikleri, danışmanlıkta gözlem ve görüşme teknikleri, sınıf yönetimi, alan uygulaması vb.

Programda toplam dört yıllık lisans eğitimi sonunda öğrenciler, 139/140 ders kredisini tamamlamaktadırlar. Zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilere alan içi ve dışından ilgilerine göre kendilerini geliştirmelerini sağlayan yedi adet seçmeli ders olanakları sunulmaktadır.

Bölüm, eğitim yaklaşımı ve öğretim ortamıyla Türkiye’de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanına öncülük etmektedir. Örneğin, on kuşak boyunca seçmeli dersler çerçevesinde yapılanmış olan “Akran Rehberliği” uygulamalı derslerinde 3. ve 4. sınıf öğrencilerine eğitim verilmiş ve gözetim altında İngilizce Hazırlık sınıflarında öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinin Üniversiteyi, Fakülteyi, Bölümü, mesleği tanımaları, üniversite ortamına alışmalarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapılmıştır. Bu uygulama ile benzer amaçları taşıyan Bölüm Akranlığı Projesi, Öğrenci İşleri Dekanlığı koordinasyonunda 2020-2021 I. Akademik Dönemi’nde hazırlık danışmanları gözetimindeki gönüllü öğrenciler aracılığıyla istekli olan birçok bölümde uygulanmaya başlanmıştır. 

Bölümde çeşitli görüntü kayıt ve ses sistemleriyle donatılmış Psikoeğitim Laboratuvarı, özellikle uygulamalı derslerde kullanılmaktadır.

Öğrencilere, çeşitli araştırma ve toplumsal sorumluluk projelerinde yer alma ortamı yaratılmaktadır. Başvuruda bulunan ilgili öğrenciler haftada dört saate kadar öğrenci asistanlığı yapabilme gibi bir deneyim fırsatı elde edebilmektedir.

Bölümde öğrenci kontenjanlarına bağlı olarak bazı dönemler açılabilen Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı ile Çift Anadal Programı yürütülmektedir.

Öğretim Kadrosu

Eğitim Bilimleri Bölümü’nde tam-zamanlı olarak üç profesör, dört doçent, dört doktor öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca alanda çalışan uzmanlar kısmi-zamanlı öğretim elemanı olarak bazı dersleri yürüterek deneyimleriyle programı zenginleştirmektedirler.

Uygulamalı Katkılar

Öğretim elemanlarımız Üniversitenin çeşitli komisyonlarında görev yapmaktadırlar. Ayrıca aşağıdaki merkezlerde kurucu ve yönetici olarak görevlidirler:

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜREM)

Ana (Güney) yerleşkede 1992 yılında öğrenci hizmet birimi olarak kurulan bu merkezde üniversite yaşamları boyunca öğrencilerimizin bireysel, sosyal, akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemek ve çok yönlü gelişimleri için gerekli ortamın sağlanması için doğrudan ve dolaylı hizmetler sunulur. Başvuran tüm öğrenciler ön-görüşmeye alınır ve gereksinimleri doğrultusunda yürütülmekte olan grup çalışmalarına, bireysel danışmanlığa ya da psikiyatrik görüşme gibi çeşitli hizmetlere yönlendirilir. Öğrenciler için üniversite yaşamının ve ortamının niteliğini geliştirme yolunda diğer öğrenci hizmet birimleriyle ve ilgili akademik birimlerle işbirliği içinde ortak çalışmalarda bulunulur. Öğrencilerin gelişimleriyle ilgili konularda seminer, konferans, panel gibi eğitsel etkinlikler düzenlenir. İnternet sayfasında da paylaşılan broşür gibi kaynaklar geliştirilir, yapılan çalışmalar değerlendirilir ve rapor edilir. COVID-19 salgını nedeniyle merkezin hizmetleri uzaktan yürütülmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Öğrenci Destek Birimi (BÜSÖD)

Ağırlıklı olarak İngilizce Hazırlık öğrenimi gören öğrencilerin barındığı Sarıtepe Yerleşkesi’nde, (BÜREM) ile işbirliği altında çalışan bir öğrenci destek birimi olarak 2014 yılında kurulmuştur. Öğrencilerin sıklıkla karşılaştığı sorunlara yönelik olarak atölye ya da grup çalışmaları düzenlenir, broşür gibi kaynaklar hazırlanır, gereksinim değerlendirmesi yapılır. Öğrencilere kısa süreli bireysel danışmanlık hizmeti verilir. Diğer birimlerle işbirliği altında yerleşkedeki öğrenci yaşamının niteliğini artırabilecek çalışmalar yürütülür. Özellikle acil durumlarda Mediko Sosyal Birimi ile işbirliği yapılır. COVID-19 salgını nedeniyle merkezin hizmetleri uzaktan yürütülmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM)

GETEM, 2006 yılında görme engellilerin bilgi kaynaklarına erişebilmesini desteklemek üzere tasarlanmış bir dijital kütüphanedir. Üniversitenin Engelliler Birimi işlevini gören GETEM Dijital Kütüphane hizmetleriyle Türkiye'de sayıları 400 bini bulan görme engellilerin yanı sıra, öğrenme güçlüğü gibi çeşitli nedenlerle basılı kaynaklardan faydalanamayan bireylere de hizmet vermektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEUAM)

Bölüm elemanlarının katkısıyla 2007 yılında kurulmuş olan bu merkez toplumsal barış çalışmalarına odaklıdır. Ülkemizdeki üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve barış merkezleri ile koordinasyon halinde çalışan, empati, sosyal adalet, insan haklarına, doğaya ve tüm yaşama saygının arttırılması için barış eğitimi ve çatışma/uzlaşmazlık çözümünün tanıtılması ve yaygınlaştırılması için araştırma ve uygulamalar yapmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEPAM)

Bölüm elemanlarının katkısıyla 2012 yılında kurulmuştur. Eğitim bilimleri alanında, diğer sosyal bilimlerle işbirliği içinde, kuramsal, uygulamalı ve karşılaştırmalı araştırmalar yapar. Yapılan araştırmaların sonuçları doğrultusunda, eğitim sistemi ve eğitim kurumları için politikalar önermek; Türkiye’deki eğitim istatistiklerini eğitim politikaları açısından kullanıma elverişli hale getirmek; eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında görsel, işitsel ve yazılı arşivler oluşturmak; eğitimin sosyal, kültürel ve politik boyutlarıyla ilgili araştırmalarda yeni yöntemleri izlemek, geliştirmek, uygulamak ve eğitim bilimleri alanında araştırmacı insan gücünün geliştirilmesine katkıda bulunmak merkezin hedefleri arasındadır.

Mezunlarımız: 
Mezunlar çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel okullar ile araştırma merkezlerinde rehber ve psikolojik danışman olarak, ayrıca aldıkları ek eğitimlerle özel eğitim kurumlarında eğitimci, özel kuruluşlarda insan kaynakları uzmanı elemanı, sağlık merkezlerinde psikolojik danışman gibi görevlerle farklı sektörlerde çalışmaktadırlar. Sivil toplum kuruluşlarındaki toplumsal katkı çalışmalarında, devlet sektöründe ya da eğitim politikaları geliştiren farklı kuruluşlarda görev yapan mezunlar da bulunmaktadır. Bir kısım mezun ise, yine ek eğitimlerle özel merkezlerde aile/çift danışmanlığı gibi belirli uzmanlık alanlarında özel danışmanlık merkezlerinde çalışmaktadır. Mezunlarımız arasında ek eğitimlerle özel merkezlerde aile/çift danışmanlığı gibi belirli uzmanlık alanlarında özel danışmanlık merkezlerinde çalışanlar bulunmaktadır. Bir kısım mezun ise yurtiçi ya da yurtdışında uzmanlık sonrası eğitimlerini sürdürerek akademik kariyer ile alanlarına katkı sağlamaktadır.
Ders Programı: 

1. DÖNEM

2. DÖNEM

ED

101

Eğitime Giriş

ED

104

Eğitimin Sosyal Temelleri

ED

121

Birinci Sınıfların Yönelimi                                

ED

132

Danışmanlıkta Etik Konular

EC

101/

102

Mikroekonominin Temelleri /   Makroekonominin Temelleri

PHIL

101/

112

Felsefeye Giriş /

Modern Felsefeye  Giriş

SOC

101

Sosyolojiye Giriş

PSY

101

Psikolojiye Giriş I

MATH

105/

106

Sonlu Matematiğe Giriş /Sosyal Bilimler için Calculus’a Giriş

BIO

152

Modern Biyolojiye Giriş

AE

---

111/112

---

İleri İngilizce I/II /

Sınırsız Seçmeli

HIST/

HUM

105/106

101/102

Çağdaş Dünyanın  Oluşumu I/II

Kültürel Etkileşimler I/II

3. DÖNEM

4. DÖNEM

ED

201

İstatistiğe Giriş

ED

208

Araştırma Yöntemleri

ED

209

Yaşamboyu Gelişim

ED

252

Eğitim Yönetimi

ED

221

Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri                       

---

---

Özel Seçmeli (Toplum Hizmetleri)

PSY

241/

242

Sosyal Psikoloji /

Sosyal Etki ve Davranış

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli Ders   

---

---

Sınırsız Seçmeli

---

---

Sınırsız Seçmeli

TK

221

Türkçe I

TK

222

Türkçe II

5. DÖNEM

6. DÖNEM

ED

309

Uygulamalı Araştırma

ED

330

Temel Danışmanlık Becerileri

ED

325

Kişilik Kuramları

ED

373

Ölçme ve Değerlendirme

ED

370

Program Geliştirme ve Değerlendirme

 

ED

378

Danışmanlıkta Tanıma Değerlendirmeye Giriş

CET

360

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

---

---

Sınırsız Seçmeli

---

---

Özel Seçmeli (Kültür ve Çeşitlilik)

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

 

 

 

7. DÖNEM

8. DÖNEM

ED

401

Sınıf Yönetimi

ED

434

İleri Danışmanlık Becerileri

ED

425

Grup Dinamikleri ve Danışmanlık

ED

444

Psiko-Eğitimsel Danışmanlık

ED

429

Uyum Bozukluklarını Anlama

ED

478

Okul Psikolojik Danışmanlığı Uygulama II

ED

477

Okul Psikolojik Danışmanlığı Uygulama I

---

---

Alan Seçmelisi

---

---

Sınırsız Seçmeli

---

---

Sınırsız Seçmeli

 

İstatistikler

2020
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
70+2
Tavan Puan: 
489,94367
Tavan Sıralama: 
1336
Taban Puan: 
446,89527
Taban Sıralama: 
7092
Okul Birincisi Puan: 
421,74122
Okul Birincisi Sıralama: 
16320
Araştırma Konuları: 

Öğretim elemanlarımızın akademik ilgi, araştırma ve toplumal katkı konuları, çeşitlilik göstermektedir:

 • Akran rehberliği,
 • Barış eğitimi,
 • Beden-Zihin ilişkisi,
 • Bilinçli farkındalık, 
 • Cezaevi eğitimi,
 • Çocuk istismarı ve ihmali,
 • Çocuk ve ergenlerde sağlık davranışları,
 • Çocuklarda öz-düzenleme becerisi,
 • Danışmanlıkta teknoloji kullanımı,
 • Danışman eğitimi,
 • Danışmanlıkta kültürel konular,
 • Duygusal ve davranışsal bozukluklar,
 • Ebeveyn duyarlığı,
 • Eğitimde cinsiyet ve kimlik,
 • Eğitimde ölçme,
 • Eğitim politikaları,
 • Eleştirel psikanaliz,
 • Eleştirel söylem analizi,
 • Engelli hakları,
 • Gelişimsel psikopatoloji,
 • Göçmen psikolojisi,
 • Güdülenme,
 • Kapsayıcı eğitim, 
 • Karşılaştırmalı eğitim,
 • Kaynaştırma eğitimi,
 • Nitel araştırma yöntemleri,
 • Nörogelişimsel engellilik,
 • Öğretmen eğitimi,
 • Program geliştirme, uygulama ve değerlendirme,
 • Sınıf yönetimi,
 • Sosyal gelişim,
 • Üniversite danışmanlığı,
 • Yabancı öğrenci deneyimi,
 • Yapılandırıcı Yaklaşım, 
 • Yetişkin eğitimi,
 • Yetişkin okur-yazarlığı,
 • Yükseköğretim çalışmaları.